บริจาคออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต / Donate by credit cardข้อตกลงในการบริจาค


1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย
2.เมื่อกดตกลงบริจาคแล้ว ทางมูลนิธิดวงประทีปไม่มีนโยบายในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

Donating conditions

1. Please re-check your information before pressing the Enter.
2. If you pressed the Enter, ther foundation do not re fund in anycase.

กรอกข้อมูลผู้บริจาค / Please input detail donors

   
คำนำหน้า/ Title :*


ชื่อ / First Name : *

นามสกุล /Last Name:*

วัน เดือน ปีเกิด /Birthdate :

   

สถานที่ติดต่อ / Address :*
(ใช้ออกใบเสร็จ / for bill report)

เบอร์โทรติดต่อ / Tel:
อีเมล์/ Email : *

รายละเอียดการบริจาค / Detail donation
บริจาคให้กับ / Donate for
มูลนิธิดวงประทีป / Duang Prateep Foundattion จำนวน/ Amount :
สกุลเงิน/Currancy
 
     
จำนวนเงินบริจาครวม / Sum Amount :  
     
  MB1SG  
     
**กรุณากรอกรหัสภาพเพื่อยืนยันการทำรายการ
Please input text code for confim donate: