>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB
 

ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB

|

                           
         โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี  ได้รับการสนับสนุนจาก ELSEREINE1 % CLUB  ในการจัดทำโครงการ(ต่อเนื่อง) พัฒนาต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อความยั่งยืน สนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานเกษตรปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้งดังนี้  
              ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 จัดส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานสวนปาล์มน้ำมัน ทุ่งรังสิต นายอักษร น้อยสว่าง ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันที่ทางคณะเข้าศึกษา ดูงาน นายพินิจ สระบุรินทร์ หัวหน้าเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก บำรุงรักษา ต้นปาล์มน้ำมัน ให้กับทางคณะได้ทราบ พร้อมกันนี้ยังได้พาเข้าศึกษา ต้นปาล์มน้ำมัน และระบบการดูแล บำรุงรักษา ภายในสวนปาล์มน้ำมันด้วย ซึ่งในการไปดูงานครั้งนี้ทางคณะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาต้นปาล์มน้ำมัน และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดูแล บำรุงรักษาต้นปาล์ม ให้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น 
                       
          ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ศึกษาดูงาน คำแสดรีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยหมักทั้งแบบแห้ง และปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้ ซึ่งในการไปดูงานครั้งนี้ทางคณะที่ไปดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ ในการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี อีกทั้งสามารถผลิตปุ๋ยหมักใช้ได้เองจะส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และลด ปริมาณเคมีที่จะลงสู่พื้นดินให้ลดน้อยลงอีกด้วย ทางโครงการฯ ขอกราบขอบพระคุณ ELSEREINE 1 % CLUB ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้วยดีเสมอมา


วันที่ : 04/12/2561

อ่าน 1075 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 มอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เนื่องในโอกาส "เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย-เกาหลี"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound