>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ             ย้อนอดีตไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ที่เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ชื่อ  ศิริ ลักษณ์ เชี่ยวชาญ (ชื่อเล่นกวาง) ที่เกิดครอบครัวที่ฐานะยากจน มิหนำซ้ำพ่อแม่ต้องหย่าร้างตั้งแต่เธออายุได้ 7 ปี ทำให้ศิริลักษณ์ต้องอยู่ในความดูแลของแม่ ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยการยึดอาชีพ ซักรีดเสื้อผ้า เลี้ยงลูกเพียงลำพังด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เธอตั้งแต่เธอเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
        ชีวิตของเธอ ต้องผันแปรไปอย่างไม่คาดฝันเมื่อศิริลักษณ์สามารถสอบชิงทุน “พัฒนาท้องถิ่น” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “1 ตำบล 1 ทุน” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรียังต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยแนวคิดของ พันตำรวจตรีด๊อกเตอร์ ทักษิณ ชิณวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับโครงการนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการร่วมกับสำนักงานก.พ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงต่างประเทศและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจัดสรรเงินรายได้จากการขายสลาก นำมาเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่ยากจนแต่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ จำนวน 926 ทุน ตามสาขาวิชาที่เด็กนักเรียนถนัดและสอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ
           ซึ่งศิริลักษณ์เป็น 1 ใน 926 คนจากทั่วประเทศที่สามารถสอบชิงทุนดังกล่าวได้  เธอตัดสินใจเลือก “ประเทศเนเธอร์แลนด์” ในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ยังมหาวิทยาลัย Maastricht สาขา วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เหตุผลที่เลือกประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเพราะประเทศดังกล่าวเงียบสงบ ประชากรไม่หนาแน่นเหมือนประเทศในแถบยุโรปอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวมาก ผู้คนที่นั่นก็มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่น

          และในปี 2553 นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว มูลนิธิดวงประทีป และน้องๆ เยาวชนในชุมชนแออัดทุกคนที่ ศิริลักษณ์สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้ในระยะเวลา 6 ปี เธอได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากการเรียน และการใช้ชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ฟังว่าในช่วง 2 ปีแรกเธอเข้าหลักสูตรเรียนภาษาดัชท์ จากนั้นก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบการศึกษาที่นั่นมีความแตกต่างจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะสถาบัน การศึกษาเกือบทุกแห่งจะมุ่งเน้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง จะเห็นได้จากตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่เรียน เธอแทบจะไม่ได้ใช้ตำราแบบเรียนเลย เพราะอาจารย์ผู้สอนจะมอบหมาย หรือกำหนดหัวข้อ ประเด็นหลักมาให้จากนั้นผู้เรียนจะต้องกลับไปศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางวิชาการ หรืองานวิจัยต่างๆ ด้วยตนเอง  จากนั้นผู้เรียนจะนำข้อมูลที่ได้มาอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งระบบการศึกษานี้เรียกว่า “ Problem based learning“   ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ภายใต้เหตุและผล ซึ่งไม่เพียงแต่ท่องจำจากตำราเท่านั้น ระบบการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการฝึกสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งศิริลักษณ์หวังอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเช่นนี้ ในประเทศไทย

            สุดท้ายเธอได้ขอบคุณมูลนิธิดวงประทีปที่ให้โอกาสทางการศึกษามาตลอด และฝากไปถึงน้อง ๆ  ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ทราบถึงเคล็ดลับการเรียนให้ประสพผลสำเร็จว่า  “ ตนเองไม่ได้เป็นคนเรียนเก่ง หรือหัวดี แต่ที่ผ่านมาเธอต้องใช้ความขยัน อดทนในการเรียนมากกว่าคนอื่น เพราะคิดเสมอว่า ยิ่งเราเรียนไม่เก่งเราต้องขยัน ตั้งใจและ ต้องมั่นทบทวนการเรียน และอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวัน อย่าอ่านหนังสือเฉพาะเวลาใกล้สอบเท่านั้น และประการสำคัญศิริลักษณ์บอกว่าเธอไม่เคยลืม และเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เคยอดมื้อกินมื้อ ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น ด้วยเหตุนี้เธอจึงนำ ความลำบากมาเป็นกำลังใจ และแรงผลักดันให้ตนเองมีความมานะ อดทน พยายาม ตั้งใจเรียน  และในที่สุดก็จะประสพ ผลสำเร็จ เธอมุ่งหวังที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ จากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย อีกไม่นานเราคงจะได้มีโอกาสได้เห็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือนักการทูตหญิงคนเก่ง และคนแรกที่เป็นขวัญใจของน้องๆ และเยาวชนในชุมชนอัดคลองเตยได้นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
 
        แต่....... น่าเสียดายยิ่ง ที่โครงการ “1 ตำบล 1 ทุน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และเป็นความหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาบริหารประเทศก็ตาม ขอให้สานต่อเจตนารมณ์นี้เพื่อจุดประกายความฝัน และความหวังอนาคตของเด็กไทยได้มีโอกาสก้าวไปสู่การเรียนรู้ยังอารยประเทศ
 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2376 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 บ้านธารน้ำใจ 3 ณ บ้านน้ำเค็ม หลักชัยแห่งธารน้ำใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound