>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 

ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

      เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2553 โครงการฟื้นฟูจิตใจและผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ได้ทำพิธีเปิดบ้านดิน(Cultural  Center) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักถิ่นบ้านเกิดและช่วยกันอนุรักษ์สืบไป   โดยศูนย์วัฒนธรรมบ้านดินนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ชุมชน  ดังจะเห็นประโยชน์ของศูนย์วัฒนธรรมบ้านดินดังนี้
                      1.  ศูนย์การเรียนการสอนนาฎศิลป์ไทย
                      2.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเยาวชนไทย
                      3.  ศูนย์การเรียนการสอนดนตรีไทย
                      4.  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
                      5.  เป็นโรงภาพยนต์ขนาดเล็กสำหรับการสร้างความบันเทิงสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงเสาร์และ                            อาทิตย์ของทุกสิ้นเดือน

 

 

        โดยศูนย์วัฒนธรรมบ้านดินแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Siam Solvay Foundation และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก Mr.Roger L. Kearns Member of th Execytuve Committee Region General Manager, Asia Pacific Solvay Group เป็นประธานในพิธีเปิด และ Mr.Gilles Madjarian เป็นคณะกรรมการของ Siam Solvay Foundation และคณะรวมจำนวน 26 ท่าน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ, นายกองการบริหารส่วนตำบลบางนายสี,ผู้ใหญ่บ้าน,กลุ่มแม่บ้านอารบิค และชาวบ้านพรุเตียว พร้อมทั้งเด็กๆ และเจ้าหน้าที่บ้านธารน้ำใจเข้าร่วมพิธี  โดยในพิธีมีกิจกรรมที่หลากหลายของวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การแสดงมโนรา,การแสดงดนตรีไทย,การแสดงการกรีดและการรีดยาง,การแสดงการร่อน แร่,การแสดงการทำอาหารไทยภาคใต้ และการร่วมกันทำขนมสาคูใส้มังสะวิร้ส  เป็นต้น

 

 


วันที่ : 04/12/2561

อ่าน 1650 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
 ยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 มอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เนื่องในโอกาส "เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย-เกาหลี"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound