>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 

พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน

|     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 – วันจันทร์ที่  16 มีนาคม 2552 ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลัง
สุรสีห์ 109 ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนตำบลชายแดน ณ โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน และเยาวชนในหมู่บ้านทุ่งศาลา หมู่บ้านลำทราย ละแวกใกล้เคียงโครงการฯ อีก จำนวน 29 คน

   

เนื้อหาในการอบรมเน้นให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันมีส่วนร่วมในการ ป้องกันภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน ในด้านยาเสพติด อาชญากรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดยการให้เยาวชนช่วยกันระดมสมองและแสดงความคิดเห็น และมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังสุรสีห์ 109 ยังได้เชิญนายประกอบ ส่งประดิษฐ์และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องของการนำสันทนาการ และเกมส์ต่างๆ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมด้วย บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้กลุ่มเยาวชนได้รับทั้งความรู้ สนุกสนาน ความสามัคคีกันและมีมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงมากขึ้น พร้อมทั้งตระหนักในการมีส่วนช่วยเหลือชุมชนและไม่ก่อปัญหาให้กับชุมชนอีก ด้วย  วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2376 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 มอบเงินบริจาคของผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านแก่คุณลุงสถาพร
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound