>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง 4 อัตราด่วน
 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง 4 อัตราด่วน

                                            รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง  4 อัตรา 
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
บทบาทหน้าที่ : ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
: จัดทำรายงานการเงิน /จัดทำแผนงบประมาณประจำไตรมาส/ประจำปี
: ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
: เคลียเงินทดรองจ่าย
: ดูแลการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และบันทึกการรับจ่าย
ทักษะและความสามารถ
: สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน
: มีทักษะในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ
: ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
: มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป word/excel/Internet
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการด้านบัญชีองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง
น้อย 3 ปี
: ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
: เดินทางตรวจบัญชีต่างจังหวัดได้

2.  ตำแหน่ง : ครูประจำการ 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการครุศาสตร์/ปฐมวัย/จิตวิทยา/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์
บทบาทหน้า : จัดทำสื่อการเรียนการสอน
: ฝึกระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิตของเด็ก
: ประสานงานกับโรงเรียนของเด็ก
: ดูแลและจัดทำแฟ้มประวัติเด็ก
: บันทึกและรายงานสรุปพฤติกรรมของเด็กทุกเดือน
ทักษะและความสามารถ
: สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: มีความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
: มีทักษะในการเขียนแผนการเรียนการสอน และรายงาน และการนำเสนอ
: ทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
: สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
: มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ค่าตอบแทนทุกตำแหน่ง : พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
สวัสดิการทุกตำแหน่ง : ที่พัก/อาหาร/ประกันสังคม/เงินสะสม/เงินช่วยเหลือบุตร/ค่า
พาหนะเดินทาง ฯลฯ  
 
3.ตำแหน่ง ครูเกษตรศึกษา 1 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี สาขาการเกษตร
บทบาทหน้าที่ : จัดทำแผนการเรียนการสอนในด้านเกษตรศึกษา
: ฝึกระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิตของเด็ก
: ดูแลเรือนเพาะชำ
: ดูแลบำรุงรักษาเพาะพันธ์ขยายพันธ์ไม้
ทักษะและความสามารถ
: มีทักษะในการเขียนแผนการเรียนการสอน และสรุปรายงาน
: ทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
: สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
: มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ทุกตำแหน่ง  ค่าตอบแทนพิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
                     สวัสดิการ อาหาร/ประกันสังคม/ที่พัก/เงินสะสม/เงินช่วยเหลือบุตร/
                     ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

 
                                      รับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551


สมัครได้ที่ มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
โทร 02-671-4045-8 ต่อ 115 หรือ
e-mail : dpffound@ksc.th.com
e-mail : wanpen_dpf@hotmail.com


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 426 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Disney Learning Town
 แจ้งอีเมลใหม่
 ซิกน่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
 ดูน้องเยาวชนชาย(ศูนย์ชุมพร)ทำก ิจกรรมประจำเดือนมีนาคม
 คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound