>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 
|

ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย" โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการนิทานคาราวาน รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการสร้าง และแสดงหุ่นเพื่อการศึษา ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิดวงประทีปดวงประทีป

   


โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้เปิดการอบรม   


 

นอกจากวิธีการผลิตหุ่นเพื่อการศึกษาแล้ว ผุ้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสเรียนรู้

และทดลองเชิดหุ่นเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย
วันที่ : 14/01/2562

อ่าน 850 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรม " กีฬาสัมพันธ์ผู้ใหญ่ใจดี " ครั้งที่ 2
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 นักศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 เด็กกว่า 2,000 คน มารวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound