>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 

มูลนิธิดวงประทีปเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ดังนี้

1. หัวหน้าโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จังหวัดชุมพร 1 ตำแหน่งเพศ : ชาย
อายุ : 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการ/สังคมสงเคราะห์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์
ทักษะและความสามารถ
: สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: มีความสามารถในการบริหารจัดการสำนักงาน บุคลากร และการเงิน
: มีทักษะในการเขียนรายงาน เขียนโครงการ และการนำเสนอ
: ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
: มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
: ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
: สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
: มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

2. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
บทบาทหน้าที่ : ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
: จัดทำรายงานการเงิน /จัดทำแผนงบประมาณประจำไตรมาส/ประจำปี
: ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
: เคลียเงินทดรองจ่าย
: ดูแลการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และบันทึกการรับจ่าย
ทักษะและความสามารถ
: สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน
: มีทักษะในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ
: ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
: มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป word/excel/Internet
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการด้านบัญชีองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง
น้อย 3 ปี
: ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
: เดินทางตรวจบัญชีต่างจังหวัดได้

3. ครูประจำการ 1 ตำแหน่ง
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการครุศาสตร์/ปฐมวัย/จิตวิทยา/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์
บทบาทหน้า : จัดทำสื่อการเรียนการสอน
: ฝึกวินัยและคุณภาพชีวิตของเด็ก
: ประสานงานกับโรงเรียนของเด็ก
: ดูแลและจัดทำแฟ้มประวัติเด็ก
: บันทึกและรายงานสรุปพฤติกรรมของเด็กทุกเดือน
ทักษะและความสามารถ
: สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: มีความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
: มีทักษะในการเขียนแผนการเรียนการสอน และรายงาน และการนำเสนอ
: ทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน
: มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
: สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
: สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
: มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
: รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
: มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ค่าตอบแทนทุกตำแหน่ง : พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
สวัสดิการทุกตำแหน่ง : ที่พัก/อาหาร/ประกันสังคม/เงินสะสม/เงินช่วยเหลือบุตร/ค่า
พาหนะเดินทาง ฯลฯ

สมัครได้ที่ มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
โทร 02-671-4045-8 ต่อ 115 หรือ
e-mail : dpffound@ksc.th.com
e-mail : wanpen_dpf@hotmail.com

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2550


วันที่ : 06/09/2564

อ่าน 2118 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน
 อาหารดีพี่ให้น้อง
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
  คณะครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนล็อค 1-2-3
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound