>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณครูประทีปเข้ารับโล่จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในนามมูลนิธิดวงประทีป ฐานะเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม
 

กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในประเด็นสุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ (New Normal Mental Health)
วันนี้ 8 กรกฎาคม กรมสุขภาพจิตจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ในปีนี้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 3,000 คน โดยในงานนี้คุณครูประทีปเข้ารับโล่จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในนามมูลนิธิดวงประทีป ฐานะเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (8 ก.ค. 64)

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 418 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้สูงอายุกับการตรวจสุขภาพ
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 บริษัท ฟิวกู้ด เทคโนโลยี ใจดีพาน้องเที่ยว
 ธนาคารไทยใจดีเชิญมอบรักผ่านQR code
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound