>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2562
 ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับพิธีมอบ “รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม จัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณสัญชัย ยำสัน และคุณศิริพร พรมวงศ์ ทั้งนี้มูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแก่มูลนิธิฯ ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่, ทีมงานทุกท่านที่ทำให้พิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (13 ส.ค. 63)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 217 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 รำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound