>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ World Bank เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 
 

 

 

คณะ World Bank เดินทางมาเยี่ยมชมและฟังบรรยายกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย แลกเปลี่ยนปัญหาข้อคิดเห็นต่างๆ และยังได้ไปดูงานที่สหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด ด้วย
สหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการที่ครูประทีปและชาวชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวชุมชน เช่น ปัญหาการไล่รื้อ ปัญหาดอกลอย ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยังชีพ เป็นต้น โดยชาวชุมชนสามารถออมทรัพย์ตามกำลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยราคาถูก เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และผ่อนชำระตามกำลังสามารถ พอครบรอบ 1 ปี ทางสหกร์ก็จะประชุมสามัญเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก สหกรณ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเงินทุนของคนจน โดยสนับสนุนให้รักการออมก่อนและรู้จักแบ่งสรรค์การใช้เงินอย่างมีคุณค่า

Photo by : Mr. Robert Wilson


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 321 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 ต้นเดือนกุมภาพันธ์กับกิจกรรมเย าวชนชายที่ศูนย์ชุมพร
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound