>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รายชื่ีอเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย "เยาวชนคนดี" ปี60
 
          คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานของเยาวชนที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเข้ารอบแรก 27 คน โดยน้องทั้ง 27 คนต้องเข้าค่ายในวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ เพื่อคณะกรรมการและผู้สังเกตการณ์จะคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากทัศนคติ ความคิด การกล้าแสดงออก ความเสียสละ ฯลฯ 
หลังจากเข้าค่ายแล้ว คณะกรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, ผู้แทนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากสถานีตำรวจท่าเรือฯ , ผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่ , ผู้แทนจากสำนักงานเขตคลองเตย เป็นต้น จะทำการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ให้เหลือด้านละ 3 คน ซึ่งแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วย ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง , ด้านพัฒนาชุมชน , ด้านคุณธรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจาก Profile ของน้องๆ ที่ส่งมา และวีดีโอระหว่างที่น้องๆ ทำกิจกรรมระหว่างที่เข้าค่าย ซึ่งการตัดสิ้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นไม่มีผู้ใดสามารถชักนำท่านได้ ดังนั้นการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจึงมีความชัดเจน มีหลักการณ์และหลักเกณฑ์อย่างแน่นอน 
มีน้องเยาวชนหลายคนสอบถามว่ามาจะประกาศผลเมื่อไหร่ ขอแจ้งให้ทราบว่าหลักจากเข้าค่ายแล้ว และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ คาดว่าน่าจะประกาศผลวันที่ 28 สิงหาคม และเข้าพิธีรับโล่พระราชทานในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้
สำหรับน้องที่ไม่ผ่านการพิจารณา Profile ในรอบแรกก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะ ไม่ใช่น้องไม่เก่งแต่ประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าคนอื่นเลยทำให้พลาดไปในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามอย่างเพิ่งท้อถอย เวทีนี้ยังเปิดรับน้องเสมอ สร้างสมประสบการณ์และส่งมาใหม่นะจ๊ะ
 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมค่าย “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 2560
ทั้ง 27 คน

ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านคุณธรรม

1.  นายเกรียงไกร    พละสนธิ  

1.  นายเพชร     ด่านประภา

1.  นางสาวกรองกาณจน์  เที่ยงทนศักดิ์ 

2.  นางสาวฟ้าฤดี    ทรงลักษณ์

2.   นางสาวยุพา   กันสร้าง

2.   นางสาวกฤตยานันท์  ปิติโภค

3.  นายธนกฤต       ธนะสมบัติ

3.  นายชัยณรงค์  เพชรคีรี

3.  ว่าที่ร้อยตรี กมลสัณห์  ศรียารัณย

4.  นายศักย์ศรณ์     เรืองฐานุศักดิ์

4.   นายพสุธา    วงศ์ด้วง

4.  นางสาววนิดา  เบ้าสุข 

5.  นนร. วรินทร์    โรจนบุรานนท์

5.   ว่าที่ร้อยตรีโสภณัฐ   ราชมี

5.  นายธวัฒน์ชัย   รุ่งกำจัด

6.  นายเจษฎา         ตั้งมงคลสุข 

6.   นางสาวอโรชา    แพน้อย 

6.  นางสาววนิดา  พลจันทึก 

7.  นางสาวเบญจรัตน์   ไทยศรีวงศ์

7.   นายปิติภัทร    ประทุมศิริ

7. นางสาวประกายรัตน์ ดาวรัมย์

8.  นายกฤษณะ      วงศ์อินต๊ะ

8.   นางสาวซัลมา    มินเจริญ

8.  นางสาวอรพิชา  เทียมผล

9.  นางสาวอุมาลัย       ผิวจันทรา

9.    นายวุฒิชัย    ด้วงนา

9. นายธีรพงศ์   งามเสงี่ยม วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 2126 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เวทีร่วมวางแผนพัฒนาและรับรองประสิทธิผลโครงการของมูลนิธิดวงประทีป
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์ชุมพร 2555
 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้มูลนิธิดวงประทีป
 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์กาญจนบุรี 2555
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound