>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
                      
      ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำความดีโดยใช้ชื่อผู้ก่อตั้งองค์กรนั้นเป็นชื่อรางวัลในด้านต่างๆ 7 ด้าน โดยมอบให้องค์กร 7 องค์กรเป็นผู้คัดสรรเลิอกบุคคลที่ทำความดีในด้านต่างๆ โดยมูลนิธิดวงประทีปได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คัดเลือกบุคคลทำดีในสาขาการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนและเมือง 
  
    โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้คัดเลือก และพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ 2 ท่านคือ นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา  และนายดำรงค์ บุญยัง หัวหน้าโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย โดยทั้งสองทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมาอย่างยาวนาน และเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ในฐานะเจ้าของรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" จึงตัดสินและเลือกบุคคลทั้ง สองเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยคุณเกศรา มัณชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น.   โดยในวันเดียวกันนี้ยังมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลในสาขาต่างๆ จาก 6 องค์กรด้วย

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2066 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 มอบถุงยังชีพ แก่ชาวชุมชนคลองขวาง เขตยานาวา
 นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 MS. SANDY ANGUS และครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound