>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "
 
26 มิถุนายน 2558 สหประชาชาติได้กำหนดเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ (เลขาธิการมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา) ได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปได้จัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ สถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดคลองเตย"
โดยมีคุณอัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย) เป็นประธานในพิธี และศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ (ประธานมูลนิธิดวงประทีป) กล่าวให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับความเมตตามาร่วมงานจากพระเดชพระคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ (เจ้าอาวาสวัดสะพาน) คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (เลขาธิการ และกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ศูนย์สาธารณสุข 41 คลองเตย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ 4 แห่ง มูลนิธิสิกขาเอเชีย  ศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิรวมน้ำใจ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ แกนนำผู้ปกครองทุนมูลนิธิดวงประทีป โครงการผู้สูงอายุ มูลนิธิดวงประทีป ประธานสภาองค์กรชุมชน  ประธานกรรมการชุมชน 20 ชุมชน รวมถึงเครือข่าย สอช. เครือข่าย คพชส. รวมผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 97 คน
ซึ่งมี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงาน (ปปส.) เป็นผู้กรุณาให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1309 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 เวทีร่วมวางแผนพัฒนาและรับรองประสิทธิผลโครงการของมูลนิธิดวงประทีป
 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound