>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • "ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"
 
                


     มูลนิธิดวงประทีปประสงค์จะยกย่องและสนับสนุนการทำหน้าที่ของครูโรงเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาจึงจัดให้มีโครงการ"ครูดีต้นแบบของชุมชน"ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ครูผู้ที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ พัฒนาเด็ก
     โดยได้ประสานกับทางโรงเรียนจัดให้มีการลงคะแนนพิจารณาคัดเลือกครูเสนอต่อคณะ กรรมการตัดสินรางวัลซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตคลองเตย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ประธานคณะกรรมการโรงเรียนชุมชนฯ กรรมการโรงเรียนฯเลขาธิการ ผู้จัดการ และหัวหน้าโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีปคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีครูที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 4 คน ดังนี้
* รางวัล “ครูดีต้นแบบของชุมชน” จำนวน 2 คน
1. นางสาวพัทธ์วริน ชนนท์วารศักดิ์ ระดับสายประถม
2. นายสมศักดิ์ ศรีภิรมย์ ระดับสายมัธยมต้น
* รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จำนวน 2 คน
1. นางสาวคันธนา กระจ่างมล ระดับสายประถม
2. นางพรรณี อินทรพิทักษ์ ระดับสายมัธยมต้น

               
                

วันที่ : 08/08/2556

อ่าน 1425 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ข่าวดีสำหรับเด็กยากจนที่มีปัญหาเรื่องการฟัง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound