>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 
   

   วันที่ 2 เมษายน 2558 Mr. Juergen Goepfert และภรรยา คุณวีราวรรณ ผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมทั้ง คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นสภาพสังคมในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเริ่มลดน้อยลง อันเนื่องจากสภาพชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่รัดตัว ความเร่งรีบของชีวิตที่มีมากขึ้น เวลาให้กันมีน้อยลง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการถูกทอดทิ้งต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว จึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่มอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการในพื้นที่ชุมชนแออัด ให้ได้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ไม่ถูกทอดทิ้ง มีเพื่อน มีความสุขในบั้นปลายชีวิต พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้

     

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1793 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การไฟฟ้านครหลวง มอบทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือโควิด-19 ในชุมชน
 ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลง
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound