>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 

            เนื่องในสังคมปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเริ่มลดน้อยลง  อันเนื่องจากสภาพชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปจากอดีต  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่รัดตัว ความเร่งรีบของชีวิตมีมากขึ้น  เวลาให้กันมีน้อยลง   เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว   
            มูลนิธิดวงประทีป โดยโครงการผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเติมเต็ม  เสริมสร้างสุขภาพกาย – ใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม    ตระหนักถึงคุณงามความดีที่ผู้สูงอายุเคยสร้างคุณูปการเมื่อในอดีต  ด้วยการให้ความเคารพ  ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น  และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ไม่ถูกทอดทิ้ง มีเพื่อน มีความสุขในบั้นปลายชีวิต  พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้

            และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตรงกับวันที่  9  เมษายน  2558 นับเป็นปีที่ 24   ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมประมาณ   550     คน  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป,สรงน้ำพระสงฆ์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหาร มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม จึงได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงวัยใจกุศล”  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2558  ด้วย
        ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบความรักความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง)  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพงานสงกรานต์ธารน้ำใจได้ที่ http://www.dpf.or.th/autopagev4/files/RCaaaLOMon113434.pdf


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 964 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ร้านมือ2 "ต้องใจ"
 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 สยามกีฬาอวอร์ดส์กับเด็กๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound