>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี2557
 
                            
   ด้วยพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานโล่รางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 7) ให้แก่เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านๆ ละ 3 คน โดยแบ่งเป็น 1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ได้แก่ น.ส. ธนัชพร  สุขเสริม, นายสถิตชัย  ศรีสุวรรณผไท, น.ส. สุพรรษา แสนสีแก้ว 2. ด้านคุณธรรม ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สุทธิ์, น.ส.นัฐพร  ตันติศุภเสถียร, นายประสิทธิ์  แซ่ตั้น    3. ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน ได้แก่ น.ส.ฐณัฐฐา  เขียวนอก, น.ส.ณัฐกาญจน์  อุปฌาย์ และนายอดิศร  สาระบุตร
        
     ในปีนี้มีเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  45 คน และทุกคนต้องเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติและเรียนรู้ชุมชน และในเบี้องต้นมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนในค่ายและพี่เลี้ยงผู้สังเกตการณ์ได้คัดเลือกเยาวชน 27 คน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คุณสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย  คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป คุณเปล่ง ศรีดาน้อย ผูู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน เขตคลองเตย คุณประภา วิเศษฤทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชน เขตคลองเตย พ.ต.ท.วัชรชัย โฉมยา สวป.สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ  อาจารย์สุนี  สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คุณกนกวรรณ เข็มมาลัย ผู้แทนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
     ทางมูลนิธิฯ จึ้งได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณวิเชียร ชวลิต เป็นประธานในพิธี  ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ชาวชุมชน เยาวชนให้การต้อนรับ   การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 9 คน แล้ว ยังมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชยอีกจำนวน 17 คน
    
   

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2269 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนทุนกับคณะครู-นักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบีย
 มอบของขวัญเพื่อคนที่คุณรัก ด้วยสินค้าคุณภาพจากมูลนิธิดวงประทีป
 Social Venture Program Group กับกิจกรรมเพื่อสังคม
 ยินดีต้อนรับพลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound