>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตะ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 โดยในปีนี้คุณครูประทีปได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ี 4 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
   รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่คณะกรรมการการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน จัดขึ้นเพื่อยกย่อง ชมเชย สนับสนุน เสริมสร้างกำลังใจ แก่บุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ และเพื่อเ ป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 120 ท่าน จากทุกสาขาอาชีพ

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 837 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี56
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound