>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้ยากไร้
 
                 

                จากการสำรวจถึงความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพบว่าโรงเรียนในหลายพื้นที่ขาดแคลนเครื่องกรองน้ำสะอาดให้เด็กนักเรียนได้บริโภค  น้ำที่เด็กนักเรียนดื่มในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นน้ำบาดาล และ น้ำที่เก็บกักจากบ่อซึ่งมีสารปนเปื้อนของหินปูน  และสารเคมีที่เกษตรกรใช้ในการทำเกษตร สารเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย เช่นโรคไต และโรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นต้น  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กตามชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ จำนวน 9 แห่ง พบว่าน้ำประปาที่ใช้บริโภคหรือประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนได้รับประทานนั้นมีเชื้ออีโคไลปนเปื้อนอยู่ถึง  5 แห่ง ซึ่งเชื้ออีโคไลที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำประปานี้หากบริโภคเข้าไปเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และมีผลต่อระบบลำไส้  ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดจะช่วยลดปริมาณเชื้ออีโคไลที่จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ   
                สำหรับพิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการฯ ให้การต้อนรับคณะโรตารีToyonaka  จำนวน 6 ท่าน  ที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีมอบทั้งที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนล็อค1-2-3 , ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิดวงประทีป
                ท้ายนี้ในนามของมูลนิธิฯ ตลอดจนคณะครูและเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดทั้ง 23 โรง ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีToyonaka และสโมสรโรตารีสากล ที่ให้ความเมตตาสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาดในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

 


วันที่ : 03/04/2563

อ่าน 2032 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 รับน้องเยาวชน 3 ชายแดนภาคใต้ รุ่น2
 สินค้าใหม่
 "เศรษฐกิจย่ำแย่ โควิค มาซ้ำ แล้วคนจนจะอยู่อย่างไร"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound