>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีเปิดอาคาร"ศูนย์ฝึกมอนเทสซอริ
 
 
    
  

  
   ฤกษ์ดีเมื่อเข้าสู่เวลา 9.09 น.ของเช้าวันศุกร์ที่ 14 /03/2014 เวลาดีที่คณะผู้ใหญ่ใจดี Elsereine 1% club ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมมอนเทสซอริเดินทางมาทำพิธีเปิดอาคาร เพื่อมอบให้กับอนุบาลดวงประทีป ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์อบรมเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอริ และเป็นอาคารเรียนของน้องๆ ในชุมชนแออัดด้วย
    โดยพิธีเปิดอาคารในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย Mr. Osamu Izawa ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี Ms.Saeko Itotani รองประธานบริษัท Elsereine คนสวยกล่าวเปิดพิธี และมีผู้บริหารบริษัท อาทิ Mr. Hirofumi Iwami ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้น และได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์พิเศษ นายแพยท์สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติมาต้อนรับ พร้อมด้วยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการฯ  บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยผู้นำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งชาวชุมชนให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ ประธานมูลนิธิพัฒนาบุคคล คุณอรุณี พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเซีย หัวหน้าสถานีตำรวจท่าเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย แกนนำชุมชน และคณะครูจากศูนย์เด็กเล็กฯ และชาวชุมชน  มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามที่ทุกท่านได้สละเวลามาร่วมงานครั้งเป็นอย่างดี

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2086 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 ทบทวนบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเส าร์
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound