>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 
บริษัท Zalora (Thailand) จำกัด   โดยคุณManveena Kaur Narula เป็น Online Marketing Manager เป็นผู้มอบ และต้องขอขอบคุณคุณวิภาวี วงศ์สิริศักดิ์ ตำแหน่ง Online Partnership ผู้ประสานงานในครั้งนี้ โดยคุณโสพล ดาลาด หัวหน้าสำนักงานและบริการ เป็นผู้รับมอบ  มูลนิธิฯ จะนำสิ่งของที่ได้นี้ไปมอบให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลต่อไป ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
                                           


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2076 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
  Asia Youth Future Project 2014
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 น้องปรายเด็กชุมชนคลองเตยในรายการ "ชีวิตจริงยิ่งกว่าฝัน"
 กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound