>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
 
|

      
     ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 เยาวชนโครงการฯ จำนวน 4 คน ครูประจำการ 1 คน เป็นตัวแทนโครงการฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมใจสู่อาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน โดยการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่อง ภาษา เศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมาย สิทธิเด็ก อาชีพ สื่อต่างๆ ฯลฯ และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อต้อนรับการเปิดอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่นๆ สมาชิกทั่วประเทศ จำนวน 600 คน เข้าร่วมประชุม


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1348 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 ต้อนรับ Mrs. Susan Pompeo ภริยารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound