>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กๆ จากชุมชนแออัดร่วมประกวดวาดภาพ
 
|

                                                                          
    โครงการศิลปะพาน้องๆ จำนวน 13 คน ไปร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “กระปุกวัฒนธรรม” กับมูลนิธิสร้างเสริมไทย วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 55 ถึงแม้นว่าเด็กๆ จะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดใด  แต่ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง  ได้เจอเพื่อนๆ ใหม่ ทั้งเด็กด้อยโอกาสและเพื่อนที่พิการ และได้รับความสนุกจากการเล่นเกมส์ ชิงรางวัล ทั้งขนมและตุ๊กตากลับบ้านมาอยากเต็มไม้เต็มมือ เลยที่เดียว


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1040 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 น้ำใจของคนจนผู้ยิ่งใหญ่จากไทยสู่ออสเตรเลีย
 Hands Across The Werter ข้ามฟ้ามาปั่นจักรยาน
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound