>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 

อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ชุมพร

|
  
ความคืบหน้ากิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ของโครงการนิวัตน์ สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร  ได้ส่งเยาวชนเข้าอบรมและดูงานการผลิตของเล่นตามที่มูลนิธิฯ ได้เคยรายงานให้ทราบแล้ว  ขณะนี้เยาวชนชายได้ผ่านการอบรมและสามารถผลิตสื่อ ของเล่นให้กับเด็กเล็กในความดูแลของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป เช่น  ชุดตัวต่อรูปสัตว์และตัวต่อใบไม้ โดยของเล่นดังกล่าวมีความสดใสน่ารักเหมาะ กับวัยของเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งการผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวจะช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถลดงบประมาณในการจัดหาของเล่นให้กับเด็กเล็กได้ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนชายที่อยู่ในความดูแลของโครงการนิวัตน์สู่ชีวิต ใหม่ ศูนย์ชุมพรได้ฝึกทักษะในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

 วันที่ : 03/07/2556

อ่าน 1451 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 ครอบครัวคุณ Bournonvil lเยี่ยมเด็ก ณ โครงการสู่ชีวิตใหม่
 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 ขี่จักรยานการกุศลระดมทุนช่วยเห ลือเด็กผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า (ผู้ประสบภัยสึนามิ)
 เพิ่มช่องทางในการติดต่อมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound