>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 

ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก

|

    

มูลนิธิฯ ลงเยี่ยมชาวชุมชนเคหะหนองจอกพร้อมด้วยอาหารปรุงเสร็จจำนวน 870 ชุดและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบภัย และมอบ EM Ball เพื่อนำไปบำบัดน้ำเน่าเสียที่กำลังส่งกลิ่นอย่างรุนแรงให้กับช่าวชุมชน ด้วย(18 พ.ย. 54)

วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 2126 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 ดอกไม้แทนใจแด่ครูนักต่อสู้เพื่ อประชาธิปไตย
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้น เสาร์เด็กได้อะไรกับกิจกรรมนี้
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound