>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 

คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน

|

    

    

อนุบาลดวงประทีป จัดทัศนศึกษาดูงานที่ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว   เขตดุสิต    กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนแนวการจัดการเรียนการสอนระบบการจัดการเรียนการสอนสอนมอนเทสซอรี่และการจัดสภาพแวดล้อมภายใน/นอกห้องเรียน   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม     25   คน (ครูอนุบาลและอาสาสมัคร 5 คน)   โดย อาจารย์คำแก้ว   ไกรสรพงษ์ ผู้จัดการอนุบาลกรแก้วและอาจารย์ปรน ไกรสรพงษ์ ผู้อำนวยการอนุบาล กรแก้ว   ให้การต้อนรับ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาแนวมอนเทสซอริ โดยจะแตกต่างจาก ที่อื่น ๆ  คือ มีสถานที่กว้างใหญ่แต่มีจำนวนเด็กมีน้อยแค่ 50 คนเพื่อการดูแลเด็กที่ทั่ว ถึง จัดกลุ่มเด็กคละอายุ 1 - 6 ปี ออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ   14 คนและจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละวัน   3 ฐาน(เด็กเดินเรียนสลับกันไป)   คือ ฐานมอนเทสซอริ ,ฐานเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นต้น  ( 21   ธันวาคม   2554 )วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 872 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 2 รมต.มาเยี่ยมชุมชน-มูลนิธิฯ
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound