>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทบทวนบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเส าร์
 

ทบทวนบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์

|

      จากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในชื่อกิจกรรม "เสาร์เว้นเสาร์" โดยนำเด็กทุนการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสียงต่อปัญหารอบด้าน อาทิ ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร ออกเรียนกลางคัน ติดเกมส์ ฯลฯ ของโครงการทุนการศึกษา โดยทุกๆ ปี เจ้าหน้าที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียนในการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กใ้ห้สามารถรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จะได้รับการขัดเกลาจิืตใจ เสียสละ ทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกมากขึ้น จากการถอดบทเรียนดังกล่าว ในวันที่ 25 ธันวาคม 54 ที่ผ่านมา ทางโครงการทุนการศึกษาได้จัดมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการเข้า กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ที่ร่วมโครงการได้ดำรงตนในทางที่ถูกที่ดีต่อไป และในครั้งนี้คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ให้เวลากับเด็กในการกล่าวโิอวาท และมอบประกาศนียบัตร โดยมีผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมกำลังใจอย่างอบอุ่นด้วย
 
 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 693 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 สื่อรัก สานสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูก
 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 นาวีอินเดียเยือนชาวชุมชน
 ท่านเอกอัครราชฑูตประเทศสวีสเซอ ร์แลนด์ประจำประเทศไทยมาเยี่ยมม ูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound