>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 
|

องค์กรภาคีกองทุนโลกภาคกลาง โดยโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป เป็นแม่ข่ายร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ โครงการโรงเรียนพ่อแม่ฯ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กลุ่มกัลยาณมิตร มูลนิธิก้าวหน้า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว (อรค.) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 14 จังหวัดครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2553 เพื่อให้แกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการเอดส์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลางได้มีโอกาสพบปะกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ กระบวนการทำงานเอดส์ในจากเพื่อนๆ ต่างพื้นที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนงาน เอดส์ในพื้นที่ของตัวเองและสร้างเครือข่ายต่อไป  
           
            
          
         
        
                                      


วันที่ : 25/07/2556

อ่าน 569 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในชุมชน ครั้งที่ 18
 ความรักกับวัยรุ่น
 อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound