>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 
|

         ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมาราตรี มุสตาฟากูล เยาวชนคนเก่งของชาวชุมชนแออัดคลองเตยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนสตรีไทยคนดี
  เด่น ประจำปี 2553 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถ้มภ์, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8   สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา
        โดยมีเยาวชนสตรีที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 100 คน จาก 76 จังหวัดๆละ 1 คน และสตรีทั่วไป 24 คน ซึ่งนางสาวมาราตรีเป็น1  ใน 24 นี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อชุมชน สังคมมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ในประเด็นสิทธิเด็ก บทบาทชาย- หญิง การป้องกันแก้ไขความรุนแรง การเสริมพลังครอบครัว การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร เป็นต้น โดยเห็นได้จากที่นางสาวมาราตรีได้รับคัด
  เลือกจากมูลนิธิดวงประทีปให้เป็นเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2551(สามารถอ่านประวัติ และรายละเอียดในเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี1ได้) ซึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนางสาวมาราตรีเหมาะสมแล้วกับการได้รับการคัดเลือกใน ครั้งนี้ ซึ่งภาระ   กิจหลังจากนี้ เธอจะเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมในอนาคต ต่อไป
        วันนี้เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนที่มูลนิธิดวงประทีปได้เพาะเลี้ยงจากกล้า น้อย จนเติบใหญ่เป็นไม้รุ่นให้ความช่วยเหลือน้องๆ ในชุมชน 
  พร้อมที่แตกกิ่งก้านสาขาช่วยเหลือสังคมได้อย่างสง่างามตามเจตนารมณ์ของ มูลนิธิฯ และเธอ "มาราตรี มุสตาฟากูล" ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ เยาวชนของชุมชนแออัดคลองเตยงที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างและเป็นอีกหนึ่งความ ภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ อย่างแท้จริง


วันที่ : 09/07/2563

อ่าน 2008 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ซิกน่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 อาดิดาสกับงานเพื่อสังคม
 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound