>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด ็กเล็กที่ชุมชนแฟลต11-18
 
|

         เมื่อวันพุธที่11 สิงหาคม ที่ผ่านมาโครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีปได้มอบอุปกรณ์การศึกษา อาทิ 
  สมุด ดินสอ ของเล่นในการพัฒนาเด็กๆ เครื่องครัว ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กรวมนำใจ ชุมชนแฟลต 11- 18 ซึ่งมี
  เด็กอยู่ในความดูแลกว่า 30 คน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการรองรับเด็กเล็กเหล่านี้
  ได้รับการดูแลพร้อมกับได้รับการศึกษาในขณะที่ผู้ปกครองของเด็กต้องออกไปประกอบอาชีพ  มูลนิธิดวงประทีป 
  จึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยคุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบให้กับประธาน 
  ชุมชน  หากท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการสมทบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาหรือุปกรณ์การเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่
  มูลนิธิดวงประทีป จักขอบพระคุณยิ่ง


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1807 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 ผู้สูงอายุกับนักศึกษาlife Works
 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound