>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 
|

                                                              
  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา อนุบาลดวงประทีป จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเด็กอนุบาลดวงประทีป จำนวน 110 คน(7 ห้องเรียน) เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอนแนวมอนเทสซอรี, การสังเกตวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดในกระบวนการจัดการสอนของเด็กมากขึ้น และผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตลอดจนเด็กได้ระลึก ถึงผู้มีพระคุณ (กราบแม่,ยาย) 
     โดยคุณครูศศินันท์  นิลจันทร์ศิริ  ผู้อำนวยการอนุบาลดวงประทีป ได้พูดคุยถึงหลักการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเด็ก  ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการสอนแนวมอน
เทสซอรี่ เด็กจะเรียนรู้เร็วด้านคณิตศาสตร์  ด้านการใช้ภาษาและช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ปกครองแลกเปลี่ยนในที่ประชุมว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีในการช่วยเหลือตัว เอง  เช่น กิจวัตรประจำวัน และเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายในหนึ่งอุปกรณ์ และเด็กคิดค้นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพิธีกราบแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
          
    และในโอกาสนี้ ทางอนุบาลได้จัดพิธีระลึกถึงพระคุณแม่(กราบแม่) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 และได้มอบรางวัลดีเด่น ประจำปีให้กับคุณแม่ดีเด่น 8 ท่านด้วย
นับเป็นบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรัก ความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก และลูกมีต่อแม่ช่างน่าปลื่มใจจริงๆ 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 998 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 2 รมต.มาเยี่ยมชุมชน-มูลนิธิฯ
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้น เสาร์เด็กได้อะไรกับกิจกรรมนี้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound