>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 

มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน้าที่

|
                มูลนิธิดวงประทีป มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่หลาย อัตรา  บริหาร 1  อัตรา ตาม รายละเอียดดังนี้
 1. ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เพศ                         : ชาย/หญิง
อายุ                         : 25-40 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
บทบาทหน้าที่      : ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
                                : จัดทำรายงานการเงิน /จัดทำแผนงบประมาณประจำไตรมาส/ประจำปี
                                : ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
                                : เคลียเงินทดรองจ่าย
                                : ดูแลการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และบันทึกการรับจ่าย
ทักษะและความสามารถ
                                : สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                : มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบัญชี
                                : มีทักษะในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ
                                : ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
                                : มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป word/excel/Internet
คุณสมบัติ              : มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการด้านบัญชีองค์กรพัฒนาเอกชน
                                : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
                                : มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
                                : รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
                                : มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                                : เดินทางตรวจบัญชีต่างจังหวัดได้
2. ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานโครงการ 3 อัตรา
 
เพศ                         : ชาย/หญิง
อายุ                         : 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรี   ไม่จำกัดสาขา
บทบาทหน้าที่      : ประสานงานจัดทำรายงานกิจกรรมโครงการประจำไตรมาศและประจำปีเป็น
                                    ภาษาอังกฤษเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
                                : ให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการแก่องค์กรภาคี
                                : พัฒนาระบบการจัดเก็บแผนงานโครงการ
                                : ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรภาคี
ทักษะและความสามารถ
                                : มีทักษะความสามารถในการติดตามประเมินผลโครงการ
                                : สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                : มีทักษะในการเขียนรายงาน เขียนโครงการ และการนำเสนอ
                                : มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
                                : ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
                                : มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ              : มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาด้านเอดส์
                                : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
                                : มีความสามารถในการแนะนำริเริ่มโครงการ/บริหารจัดการโครงการ
                                : มีประสบการณ์ในการสนับสนุนและติดตามโครงการ
                                : สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
                                : มีความคล่องตัว/สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
                                : มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
                                : มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน
 
มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนางานด้านเอดส์หรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครได้ที่        มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
                        โทร 02-671-4045-8 ต่อ 115 หรือ
                                e-mail : dpffound@ksc.th.com

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์    2555

วันที่ : 14/01/2562

อ่าน 940 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 คณะ Flame of Hope Foundationเยี่ยมเด็กๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง
 Mr.Tim Berger ชาวออสเตเรีย พร้อมด้วย ภรรยา Mrs. Claire Berger และเพื่อนครู ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound