>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยา วชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2553(ปีที่ 3)
 

|


         
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2553" (ปีที่ 3) จากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านการรับคัดเลือกจำนวน 9 คน และได้รับรางวัลชมเชย 18 คน จากผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจำนวน 43  คน
       การจัดงานวันเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนซึ่งได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานโล่รางวัลให้แก่เยาวชนในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2  ปีได้เข้าเฝ้าในโอกาสที่ทรงเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดคลองเตยล๊อค 4-5-6 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ พระบรมมหาราชวัง อันเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติของเยาวชน ครอบครัว และชาวชุมชนอย่างหาที่สุดมิได้
       โครงการเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะ และเป็นการส่งเสริม ให้กำลังใจแก่เยาวชนที่พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และมีคุณธรรมได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
      โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านๆ ละ 3 คน คือ
                               1.  ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่ นางสาวสุภาพร  ต่อมยิ้ม,นายวรินทร์  อาจวิไล,นายพิศิษฐ์  วรรณวัลย์ 
                               2.  ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน  ได้แก่  นายชนาวี  กระเป๋าทอง,นางสาวไพลดา  สังข์ทอง,นายพรศักดิ์  คำวงษ์ 
                               3.  ด้านคุณธรรม  ได้แก่  นางสาวลัดดา  มั่งมีผล,นางสาวไพลิน  มาลาขาว, นางสาววิภาวี  จันทร์ง่อม
        โอกาสเดียวกันเยาวชนดนดีฯ รุ่นพี่ ทั้ง ปีที่ 1 และปีที2 ก็ได้มาร่วมงานและให้กำลังใจแก่เยาวชนคนดีรุ้นน้องๆ หลังจากที่คุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน แขกผู้มีเกียรติ อาทิ   Mr.Thomas B.Wellsผู้ก่อตั้งองค์กร wells Family Foundation เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการในปีนี้ให้เกียรติมาแสดงความยินดี กับเยาวชน และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการชุมชน แกนนำผู้ปกครองเด็กทุนมอบใบประกาศและมอบช่อดอกไม้ และยังเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตย เยาวชนจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอยุธยาก็มาร่วมแสดงความยินดีกัน อย่างอบอุ่น
วันที่ : 10/03/2563

อ่าน 752 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2
 ก้าวแห่งความสำเร็จของเยาวชนศูน ย์ฯชุมพร
 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 ระบบมอนเทสซอรี่ดีอย่างไร
 มูลนิธิฯ ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound