>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเส ริมการอ่าน โดยความร่วมมือของ Rotary Club of Toyonaka และสโมสรโรตารีพระนคร
 
|

                นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ Rotary club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินโครงการ Matching Grant (กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ยากไร้)  ร่วมกับโรตารีสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา สโมสรโรตารีในประเทศไทย โดยมูลนิธิดวงประทีปทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานมาตลอด สำหรับโครงการที่สำเร็จเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาได้แก่  โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาดจำนวน 20 โรงเรียน , โครงการ Green House (ผักกางมุ้ง) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ปลูกผักปลอดสารพิษนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันจำนวน 10 โรงเรียน, โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การเรียนการสอน, โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย(ศูนย์สุขภาพต่อต้านยาเสพติดชุมชน 70 ไร่)  ฯลฯ พร้อมกันนั้นทาง
Rotary club of Toyonaka ยังได้จัดส่งจักรยานใช้แล้วปีละ 100 คัน ให้เด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดาร เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น


 


 

              

  

                อนึ่งในปี 2553 นี้ Rotary club of  Toyonaka ,สโมสร โรตารีพระนคร , โรตารีสากล และมูลนิธิดวงประทีป ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านโดยการจัดซื้อหนังสือเพื่อเสริม สร้างความรู้ จินตนาการ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางปัญญาให้แก่เด็กยากไร้ทั้งในชุมชนแออัดคลองเตย โครงการสู่ชีวิตใหม่กาญจนบุรี และ ชุมพร ,โครงการฟื้นฟูผู้ประสพภัยสึนามิ,โรงเรียนวัดโบถส์ จังหวัดสิงบุรี โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จังหวัดฉะเชิงเทรา ,มูลค่า 433,950 บาท โดยระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คณะRotary club of Toyonaka จำนวน 11 ท่านได้เดินทางมาร่วมพิธีมอบหนังสือและมอบจักรยานให้กับโรงเรียนต่าง ๆพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัยบริเวณจังหวัดสิงบุรีอีกด้วย


     

       


                สำหรับหนังสือที่มอบในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,000 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่ม  ล้วนเป็นหนังสือที่มีคุณภาพและมีความ หลากหลายประเภท  เหมาะ สำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งได้รับการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ สติปัญญาให้แก่เด็กไทย ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป 

วันที่ : 28/02/2560

อ่าน 1869 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 ถุงยังชีพ 1,100 ชุด มอบให้กับชาวชุมชนแฟลต 1-10
 ติดตามการเรียนการสอน
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound