>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2552 ( ปี2)
 
|

                                                              

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่มีความมุมานะ พากเพียร เสียสละ จำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น 3 ด้านๆ ละ 3 คน คือ
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่                                       ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน ได้แก่                                        ด้านคุณธรรม ได้แก่
1. 
นางสาวไอรดา  บุตรเวชช                                                               1. นายแสงทอง  โลหะพูนตระกูล                                        1. นางสาวแคทรียา  ศรีอำนวย
2. นายประกอบ  ส่งประ ดิษฐ                                                                2. นางสาวณัฐชยา  แสงพูน                                               2. นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สุทธิ์
3.
นางสาวณัฐวรรณ  การเสถียร                                                           3. นายโตบุตร   สวัสดิ์สุข                                                   3. นางสาวยุภาวดี  พวงแก้ว
                                                                                  (คลิกเพื่ออ่านละเอียดของเยาวชนคนดีฯ หรือคลิกที่รูปของเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน)    
            และเยาวชนคนดีฯ ที่ไม่ใช่ชาวชุมชน แต่สมควรแก่การยิ่งย่อง จึงขอโล่พระราชทานฯ ในกรณีพิเศษจำนวน 1คน
 คือ 
         
นางสาวธนารี ฟุ้งภิญโญภาพ เนืองจากเธอมีความพิการแขขามีมือและเท้าเพียงข้อศอกและข้อเข่าตั้งแต่กำเนิด
แต่ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียรในการพัฒนาศักยภาพของตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เกือบเท่ากับคนทั่วไป
 ซึ่งการจัดพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชู และให้กำลังใจกับเยาวชนที่มีความพากเพียร มุมานะพัฒนาตนเอง และ เสีย สละเพื่อชุมชน ให้ได้มีแรงขับเคลื่อนในการแบบอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ยุวชนรุ่นน้องได้ดำเนินแบบอย่างต่อไป  โดยในวันงานได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณชนิสา ชุติภัทร  ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีคณะกรรมการ ขอมูลนิธิฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวชุมชนที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น รวมถึงเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี1 ก็ได้มาร่วมงานด้วยเช่นกัน


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2171 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เครือ CP ช่วยหนุนใจสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านมูลนิธิดวงประทีป
 เดินรณรงค์ "น้ำใจคนจน สู่คนเนปาล"
 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "
 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound