>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 
|

 
 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 22 คน ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิดวงประทีป และกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน (วันพุธที่ 13 มกราคม 2553)


วันที่ : 17/04/2562

อ่าน 1941 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มอบความรักแก่เด็กๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 ข่าวดี สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 2562
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound