>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 

ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงประทีป

|     จากการนำระบบมอนเทสเซอริมาใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กเล็กของอนุบาลดวง ประทีปนับเป็นความสำเร็จอีกก้าว เนื่องจากได้รับความสนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาทำงานวิจัยเกี่ยว กับพัฒนาการเด็กที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมอนเทสเซอริ ซึ่งงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้     1. งานวิจัยพัฒนาการเด็กอายุ 0-3 ปี จำนวน 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยสมาคมมอนเทสเซอริ  เพื่อนำผลการประเมินไปขยายการจัดระบบการศึกษาต่อไป  
    2. งานวิจัยพัฒนาการเด็ก "การสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหา" ในเด็กอายุระหว่าง 4-5 ปี  โดย ดร. ปิยะธิดา  ขจรชัยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
    3. งานวิจัย "การรักการอ่านของไทย" เพื่อศึกษานโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการในการพัฒนานิสัยการอ่านหนังสือของไทย โดยสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
     ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนี้จะสามารถนำไปเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยต่อไปในอนาคต  ซึ่งหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาใดที่สนใจการเรียนการสอนระบบมอนเทสเซอริสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป หมายเลขโทรศัพท์ 02-249-7561

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 554 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 กิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์
 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound