>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 

ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงประทีป

|     จากการนำระบบมอนเทสเซอริมาใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กเล็กของอนุบาลดวง ประทีปนับเป็นความสำเร็จอีกก้าว เนื่องจากได้รับความสนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาทำงานวิจัยเกี่ยว กับพัฒนาการเด็กที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมอนเทสเซอริ ซึ่งงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้     1. งานวิจัยพัฒนาการเด็กอายุ 0-3 ปี จำนวน 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยสมาคมมอนเทสเซอริ  เพื่อนำผลการประเมินไปขยายการจัดระบบการศึกษาต่อไป  
    2. งานวิจัยพัฒนาการเด็ก "การสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหา" ในเด็กอายุระหว่าง 4-5 ปี  โดย ดร. ปิยะธิดา  ขจรชัยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
    3. งานวิจัย "การรักการอ่านของไทย" เพื่อศึกษานโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการในการพัฒนานิสัยการอ่านหนังสือของไทย โดยสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
     ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนี้จะสามารถนำไปเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยต่อไปในอนาคต  ซึ่งหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาใดที่สนใจการเรียนการสอนระบบมอนเทสเซอริสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป หมายเลขโทรศัพท์ 02-249-7561

วันที่ : 12/12/2557

อ่าน 675 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 ขอเชิญร่วมส่งความสุขผ่านหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound