>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตรวจสุขภาพฟัน เพื่อเด็กชุมชนไร้ฟันผุ
 

ตรวจสุขภาพฟัน เพื่อเด็กชุมชนไร้ฟันผุ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม กลุ่มทันตแพทย์ญี่ปุ่นในชื่อ KDC- SAS 
(Kanagawa Dental College Southeast Asia Support) จำนวน 4 คน 
ได้มาตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟลูออไลด์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน 
และแนะนำการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้กับเด็กอนุบาลดวงประทีป และเด็ก
อนุบาลในศูนย์เด็กต่างๆ ที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุนร่วม 500 คน จาก 6 โรงเรียน     
จากการตรวจสุขภาพฟันครั้งนี้ พบว่ามีเด็กเกือบ 60 % มีปัญหาฟันผุ จึงจัดอบรม
ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในดูแลช่องปากของบุตรหลาน 
เพื่อฟันที่สวยงานไร้ปัญหาฟันผุ
 
 
 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 3578 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่วมเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 PEPSICO ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับเด็กในชุมชน
 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม-กันยา ยนที่ศูนย์ชุมพร
 คณะอาจารย์ Aramaki กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound