>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 

สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง

|

    

   

อนุบาลดวงประทีป โดยคุณครูศศินันท์   นิลจันทร์ศิริ ,ครูทัศย์   โกมลไพศาล, ครูสมหวัง เนตรระกาศ และทีมงานอนุบาลทุกคน ร่วมกับอนุบาลชุมชนจัดประชุมสัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   เพื่อสร้าง เครือข่ายในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแนวมอนเทสซอริในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ ในชุมชนแออัด สำหรับครู พี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และกรรมการบริหารศูนย์     กลุ่ม เป้าหมาย    จากศูนย์เด็กในชุมชน จำนวน 6 ศูนย์ คือศูนย์ล็อค 1-2-3, ศูนย์เด็กร่วมใจพัฒนา(ประเวศน์) , ศูนย์เด็กสุวรรณประสิทธิ์(รัชดา-บึงกุ่ม)ศูนย์บ่อนไก่, ศูนย์พัฒนา สุพรรณิการ์,ศูนย์รวมน้ำใจ ( แฟลต 12)    มีทั้งประธานชุมชน รองประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชน , เลขานุการ ครูศูนย์เด็กในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง    จำนวน   30 คน    
โดยสรุปเนื้อหา/สาระ ดังนี้
1.              หลักการเรียนการสอนมอนเทสซอริสากล
2.              การจัดการเรียนการสอนของอนุบาลดวงประทีป ทั้ง   4 หมวดการเรียนรู้ (หมวดชีวิตประจำวัน,หมวดประสาทการรับรู้,หมวดคณิตศาสตร์ และหมวดทักษะภาษาไทย)
3.              สังเกตการณ์ดูงานการสอนภาย ในห้องเรียนเด็ก โดยจัดให้กลุ่มเป้าหมายนั่งสังเกตการณ์หน้าห้องเรียน เด็ก ให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานของเด็กเริ่มจากการวางแผน   หยิบอุปกรณ์ ปฏิบัติงานเสร็จ   
                   สมบูรณ์ เก็บของเข้าที่เรียบร้อย 
 ณ  มูลนิธิดวงประทีป และห้องเรียนเด็กอนุบาลดวงประทีป  


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1793 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การอบรม อุปนิสัยที่ 6 ผนึกกำลังผสานความต่าง
 ระบบมอนเทสซอรี่ดีอย่างไร
 สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 เหตุการณ์จำลองการประสบอุบัติเหตุทางบกกิจกรรมหนึ่งของเยาวชนชาย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound