>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมอาสาสมัครหลักสูตรมอนเทสซอร ิ
 

อบรมอาสาสมัครหลักสูตรมอนเทสซอริ

|

    

    


จากการที่อนุบาลดวงประทีป ได้จัดการเรียนการสอนแนวมอนเทสซอริ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายสูงสุดคือเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแออัดช่วยเหลือตัวเองได้ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมชั้น 
มีกฎกติกา เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นสำคัญ มีขั้นตอนวางแผนในชีวิตมากขึ้น จึงได้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยและสร้างเครือข่ายครูศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
มอนเทสซอริ
  และกิจกรรมเริ่มต้นคือ การจัดอบรมหลักสูตรเร่งรัด “ มอนเทสซอริ”  ผู้ดำเนินกิจกรรม คุณครูศศินันท์   นิลจันทร์ศิริ ,ครูทัศนีย์   โกมลไพศาล ,ครูทองวาด   พึ่งเมือง   ร่วมกับทีมงานอนุบาลดวงประทีปทุกคน ระหว่างวันที่   28 พฤศจิกายน 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ( 3 เดือน)   สถานที่ อนุบาลดวงประทีป         วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงที่มา,หลัก การจัดการเรียนการสอนแนวมอนเทสซอริ   ตลอดจนการใช้สื่ออุปกรณ์กับเด็ก ,การเขียนบทเรียน, การเขียนบันทึกการรายบุคคลของเด็กแต่ละคน จะได้ออกไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป มีผู้เข้าอบรม อาสา สมัคร จำนวน 5 คน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลองเตย โดยมีรายละเอียดในการในการอบรม อาทิ  สังเกตการ/ช่วยครูในห้องเรียนเด็ก,  อบรมหลักวิชาการมอนเทสซอริ “ หมวดชีวิตประจำวัน” และการอบรมเชิงปฎิบัติการ “หมวดชีวิตประจำวัน” และเขียนบทเรียน เป็นต้น

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1163 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ศูนย์กาญจนบุรี
 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 อนุบาลชุมชนกับกิจกรรม "พัฒนาการไม่ล่าช้ากระตุ้นปัญญ าเด็กปฐมวัย"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound